Януэтэ

janujata

Януэтэ….
Нибо самоунэ…
Лавэ люто дайэ орубай…
Ниёманэ ваке дуе правэ
Заномай дуэ батов
Забирэ, забирэ ураванов,
 
Януэтэ, злые вако муты,
цэбэ дан совруги

© Copyright:2014